Algemene Voorwaarden Praktijk Sparkle

 

1. Algemeen

Praktijk Sparkle is opgericht door Hienke Nuninga, gevestigd te Giessenburg en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 69061912.

Praktijk Sparkle
Lijnbaan 6
3381 AS Giessenburg
contact: hienke@praktijksparkle.nl

 2. Verhindering 1:1 coaching

Indien bij verhindering van een 1:1 sessie tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk. Bij ziekte is overleg mogelijk.

 3. Tarieven

  • Het is aan te bevelen dat u zich op de hoogte stelt van de kosten, na te lezen op de website van Praktijk Sparkle.
  • Praktijk Sparkle werkt met een persoonlijk aanbod op maat. Overleg, telefonisch, per what’sapp, sms, skype of per mail, voorbereiding en materiaal is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.
  • Voor de kosten van een online training gaat u akkoord met het bedrag zodra u de training koopt. Wijzigingen zijn voorbehouden.
  • Bedragen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.
  • Betaling geschiedt via facturatie, voorafgaand aan het traject.
  • Betaling in termijnen (traject) is mogelijk in overleg, hiervoor worden extra administratiekosten gerekend.
  • Wanneer u besluit niet in te gaan op het aanbod op maat, zullen alleen de gemaakte onkosten van het intakegesprek aan u gefactureerd worden.
  • In de meeste gevallen wordt de coaching niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.
  • Mogelijk kunt u de coachingskosten wel opvoeren bij uw jaarlijkse aangifte bij de belasting.
  • Coaching kan soms wel betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Neem contact op met het zorgloket van jouw gemeente of dit in uw situatie van toepassing is.

 

4. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u voorafgaand aan de coaching een factuur. De factuur dient binnen 14dagen na factuurdatum zelf overgemaakt te worden op NL23 KNAB 0256 6872 93 t.a.v. Praktijk Sparkle.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Praktijk Sparkle een betalingsherinnering. Indien u niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan uw verplichtingen voldoet, dan is Praktijk Sparkle gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk Sparkle zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Praktijk Sparkle gerechtigd verdere behandeling op te schorten, de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

5. Annuleren traject
5.1 Mocht je ontevreden zijn over een individueel traject of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen. De kosten van de reeds verkregen coaching zijn niet terug te vragen.

6. Annuleren training
6.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

7 Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

7.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

7.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

8. Aansprakelijkheid 1
Voor lichamelijke (en psychische) klachten, raad ik u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. Praktijk Sparkle sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk Sparkle.

 9. Aansprakelijkheid 2
Praktijk Sparkle heeft naar u en een inspanningsverplichting en zal zich tijdens het coachingstraject dan ook volledig inzetten om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Er kunnen echter geen garanties betreffende het resultaat worden geboden.

10. Vertrouwelijkheid
Praktijk Sparkle verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

11. Privacy Verklaring
Praktijk Sparkle gaat volgens de regels van AVG met uw gegevens om. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de Privacy Statement die op de site van Praktijk Sparkle staat.

12. Verslag
Praktijk Sparkle is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen.

Op verzoek van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Praktijk Sparkle zelf gemaakt.

Voor overige vragen kunt u terecht bij hienke@praktijksparkle.nl

Giessenburg, 14-10-2021