Algemene Voorwaarden

 

1.Algemeen

Praktijk Sparkle  – coaching voor kinderen, jongeren, jong-volwassenen en ouders –  is opgericht door Hienke Nuninga, gevestigd te Giessenburg en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 69061912.

 

2. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk. Bij ziekte is overleg mogelijk.

 

3. Tarieven

  • Het is aan te bevelen dat u zich op de hoogte stelt van de kosten, na te lezen op de website van Praktijk Sparkle.
  • Praktijk Sparkle werkt met een persoonlijk aanbod op maat. Overleg, telefonisch, per what’sapp, sms, skype of per mail, voorbereiding en materiaal is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.
  • Bedragen zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.
  • Betaling geschiedt via facturatie, voorafgaand aan het traject.
  • Betaling in termijnen (traject) is mogelijk in overleg, hiervoor worden 5% extra administratiekosten gerekend.
  • Wanneer u besluit niet in te gaan op het aanbod op maat, zullen alleen de gemaakte onkosten van het intakegesprek aan u gefactureerd worden.
  • In de meeste gevallen wordt de coaching niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.
  • Mogelijk kunt u de coachingskosten wel opvoeren bij uw jaarlijkse aangifte bij de belasting.
  • Coaching kan soms wel betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB). Neem contact op met het zorgloket van jouw gemeente of dit in uw situatie van toepassing is.

 

4. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u voorafgaand aan de coaching een factuur. De factuur dient binnen 14dagen na factuurdatum zelf overgemaakt te worden op NL23 KNAB 0256 6872 93 t.a.v. Praktijk Sparkle.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Praktijk Sparkleeen betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Praktijk Sparkle gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk Sparkle zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Praktijk Sparkle gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

5. Aansprakelijkheid 1
Voor lichamelijke (en psychische) klachten, raad ik u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. Praktijk Sparkle sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk Sparkle.

 

6. Aansprakelijkheid 2
Praktijk Sparkle heeft naar u en uw kind een inspanningsverplichting en zal zich tijdens het coachingstraject dan ook volledig inzetten om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Er kunnen echter geen garanties betreffende het resultaat worden geboden.

 

7. Vertrouwelijkheid
Praktijk Sparkle verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

 

8. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Praktijk Sparkle kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

9. Regels rond een afspraak voor kinderen
Er is geen wachtruimte bij de praktijk aan huis. De ouder kan het kind brengen en na afloop weer ophalen op de afgesproken tijd.
N.B. Wanneer een cliënt zelf aangewezen is op vervoer van en naar de praktijk, valt dit buiten de sessie en is Praktijk Sparkle niet aansprakelijk.

De ouder/verzorger dient tijdens een consult met  kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een aantal sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.

 

10. Verslag
Praktijk Sparkle is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen.

Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Praktijk Sparkle zelf gemaakt.

Voordat een coachingstraject wordt gestart met een kind/jongere, zullen door beide ouder(s)/verzorger(s) de algemene voorwaarden moeten worden ondertekend.